Triệu Sơn: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội

Đăng ngày 04 - 05 - 2011
100%

Năm 2009, huyện Triệu Sơn đạt kết quả tương đối khá trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch (KH) đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%; tổng sản lượng lương thực đạt 135.550 tấn, đạt 101,5% KH; sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp (TTCN) tăng 22,1%; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tăng 37% so với KH; tổng thu ngân sách vượt 22,7% dự toán giao; giảm 2,3% hộ nghèo so cùng kỳ năm 2008

 Các công trình xây dựng cơ bản (XDCB) bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt là dự án từ nguồn Trái phiếu Chính phủ về xây dựng trường học; tổ chức thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, nhất là giải phóng mặt bằng Quốc lộ 47, tỉnh lộ 514, 506 và các dự án giao thông, thủy lợi khác; bảo đảm tốt an sinh xã hội; sự nghiệp văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, giải quyết cơ bản tốt số giáo viên dôi dư về nghỉ chế độ theo Nghị định 132 của Chính phủ; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nổi  bật là công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn, thư vượt cấp kéo dài.
 
    Nguyên nhân đạt được những kết quả nêu trên trước hết là do huyện ủy, HĐND, UBND huyện quyết định các chủ trương đúng đắn và kịp thời, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên tất cả các lĩnh vực; có xem xét và chọn lọc những nội dung công tác trọng tâm trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.
 
    Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2009, Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục phấn đấu nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, các ngành, tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tăng tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm tốt an sinh xã hội. Mục tiêu cụ thể của năm 2010 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 8.500.000 đồng/năm; tổng sản lượng lương thực: 130.000 tấn trở lên; giá trị công nghiệp, TTCN: 250 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 450 tỷ đồng; tăng thu ngân sách so với dự toán tỉnh giao 7% trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 16,7% xuống còn 12,7%.
 
    Để đạt và vượt các mục tiêu trên, huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp: Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển các loại hình trang trại sau đổi điền dồn thửa (lần 2), trọng tâm là xây dựng một số mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo hướng công nghiệp đạt tiêu chí của tỉnh;  xây dựng 2.000 ha vùng  đồng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Quan tâm từng bước để tháo gỡ khó khăn trong việc thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ  tầng kinh tế – xã hội; tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt giải phóng mặt bằng nhằm thu hút đầu tư dự án trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm 2010, huyện nêu chỉ tiêu phấn đấu thực hiện kiên cố được 150 km đường giao  thông nông thôn để đạt mục tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15 đề ra là: 80% đường giao thông các xã vùng đồng bằng, 50% các xã vùng bán sơn địa và miền núi được kiên cố hóa. Triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, khai thác các tiềm năng lợi thế tại một số khu vực như: đô thị cầu Thiều (Dân Lý), Nưa (Tân Ninh)... là đô thị du lịch, dịch vụ, công nghiệp khai khoáng, tạo thành điểm nhấn cửa ngõ phía đông và phía nam của huyện; phát triển ngành, nghề TTCN, dịch vụ trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ, trung tâm xã theo quy hoạch. Từng bước xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí của Chính phủ đã ban hành. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, trọng tâm là thực hiện các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác, trọng điểm là cụm công nghiệp trên Quốc lộ 47, làng nghề Đồng Thắng, các doanh nghiệp khai thác chế biến quặng Crôm, sét Bentonic... Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo xử lý có hiệu quả công nợ của ngân sách xã để ổn định tình hình và phát triển.
 
    Về văn hóa - xã hội, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực này theo hướng xã hội hóa, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, trọng tâm là đầu  tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ thầy giáo, thầy thuốc và chất lượng quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, xóa đói, giảm nghèo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp và quy chế tiếp dân của cả hệ thống chính trị.
 
    Huyện xác định lấy năm 2010 là năm trọng điểm về công tác tổ chức và cán bộ; tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo đề án của tỉnh, trọng tâm là bộ thủ tục hành chính cấp xã, cấp huyện; chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật gắn với đổi mới lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị của đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp huyện đến cơ sở theo hướng thuận lợi cho mọi tổ chức và công dân.
 
Trần Sĩ Bình (UBND huyện Triệu Sơn)

<

Tin mới nhất

Cải thiện môi trường thu hút đầu tư- Đẩy nhanh tốc độ (22/12/2011 9:13 SA)

Triệu Sơn: Bước tiến mới qua một nhiệm kỳ đại hội(04/05/2011 9:13 SA)

Triệu Sơn: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội(04/05/2011 9:13 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
166 người đã bình chọn
°
1477 người đang online