Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đăng ngày 06 - 07 - 2011
100%

Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Năm năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực; Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn(Thanh Hóa) đã vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng:Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 13% = 100% so với mục tiêu Đại hội ( tăng 2,8% so với nhiệm kỳ trước) và cao hơn mức trung bình của cả tỉnh.

Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

      Năm năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực; Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn(Thanh Hóa) đã vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng:Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 13% = 100% so với mục tiêu Đại hội ( tăng 2,8% so với nhiệm kỳ trước) và cao hơn mức trung bình của cả tỉnh. Trong đó: Tốc độ tăng nông, lâm, thủy sản: 5,3%, (giảm 0,2%); Tốc độ tăng công nghiệp - TTCN - Xây dựng: 18,2% năm. Tốc độ tăng dịch vụ: 17,1% năm, tăng 2,8% so với mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trong GDP chuyển dịch cơ bản đúng hướng, mục tiêu đến năm 2010 là: 32% - 35% - 33%, thực hiện đạt 35% - 31,7% - 33,3%. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 130.000 tấn luôn đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt trên 8,6 triệu đồng = 95,2% mục tiêu Đại hội, bằng 175% so với nhiệm kỳ trước. Các ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá, kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định chính trị từ cơ sở, hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.
           Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra, huyện đã xây dựng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số cac chỉ tiêu quan trọng mang tính đột phá đó là:Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân hàng năm đạt từ 15,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 22 triệu VN đồng;cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Nông - Lâm - Thủy sản 24%; công nghiệp, xây dựng 40%; dịch vụ 36%; tốc độ tăng trưởng trong: Nông - Lâm - Thủy sản hàng năm đạt từ 7 - 7,5%; công nghiệp, xây dựng đạt 21 - 22%; dịch vụ đạt từ 17 - 18%; tổng sản lượng lương thực đạt 130.000 tấn/năm trở lên; giá trị sản phẩm hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 30,0 triệu USD/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 3.500 tỷ đồng; trên 80% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; tổng số thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán tỉnh giao từ 10% trở lên. Đến năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 8% ( Theo tiêu chí hiện hành); mỗi năm tạo việc làm mới cho 2.000 lao động, đến năm 2015 tạô điều kiện cho trên 10.000 lao động có việc làm. Tỷ lệ lao động được đào tạo đến năm 2015 đạt trên 40%; năm 2015 trên 45% số trường học ở các cấp đạt chuẩn quốc gia; trên 90% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ phát triển dân số ổn định 0,69%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 15%; có 80 - 85% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 25-30% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 50 - 60% làng, cơ quan, trường học đạt danh hiệu văn hóa; 50 - 60% xã, thị trấn phát động xây dựng đơn vị văn hóa; 100% thôn, làng có nhà văn hóa; 100% dân số đô thị và trên 90% nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn môi trường đạt 80% trở lên. Hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh; không có cơ sở Đảng yếu kém.Kết nạp trên 1.500 đảng viên mới trong nhiệm kỳ; 100% cơ sở ổn định chính trị; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
             Để đảm bảo các điều kiện cần thiết thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên. Đảng bộ huyện Triệu Sơn xây dựng 4 chương trình trọng tâm xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ đó là: Chương trình: Đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới; chương trình : Phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển đô thị; chương trình : Xây dựng nông nghiệp chất lượng cao và hiệu quả; chương trình: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Muốn vậy Đảng bộ xác định cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và hiệu quả; chú trọng chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng coi trọng nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ là đột phá, tận dụng tối đa nội lực, khai thác cao nhất về lợi thế, tiềm năng và tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư, phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tập trung giải quyết việc làm và nâng cao mức sống cho người lao động. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng xã hội hóa. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

 
                                                                                            Trần Sỹ Bình
                                                                                      UBND huyện Triệu Sơn

 

<

Tin mới nhất

Thông báo danh sách phỏng vấn, thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và phỏng vấn xét tuyển viên...(14/03/2023 11:32 SA)

Huyện Triệu Sơn: Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (27/11/2013 9:16 SA)

Huyện Triệu Sơn: Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (27/11/2013 9:13 SA)

Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.(06/07/2011 9:17 SA)

Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.(06/07/2011 9:16 SA)

Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.(06/07/2011 9:13 SA)

Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa sau bão số 2(30/06/2011 9:17 SA)

Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa sau bão số 2(30/06/2011 9:16 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
166 người đã bình chọn
°
2111 người đang online