TOÀN HUYỆN ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012-2015

Đăng ngày 21 - 04 - 2012
100%

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức triển khai thành lập Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Thực hiện sự chỉ đạo đó trên toàn huyện đã phát động tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tổ chức tuyên truyền vận động trong cán bộ, đảng viên, trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Từ đó đội ngũ cán bộ và nhân dân bước đầu đã có thay đổi về nhận thức đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới so với khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, xuất hiện nhiều phương thức và cách làm phù hợp với điều kiện của từng xã. UBND huyện đã tổ chức cho các xã rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kết quả đạt được trên địa bàn huyện đến hết năm 2011 trên các mặt sau:

 

TRIỆU SƠN – THANH HÓA

TOÀN HUYỆN ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012-2015


Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức triển khai thành lập Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Thực hiện sự chỉ đạo đó trên toàn huyện đã phát động tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tổ chức tuyên truyền vận động trong cán bộ, đảng viên, trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Từ đó đội ngũ cán bộ và nhân dân bước đầu đã có thay đổi về nhận thức đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới so với khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, xuất hiện nhiều phương thức và cách làm phù hợp với điều kiện của từng xã. UBND huyện đã tổ chức cho các xã rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kết quả đạt được trên địa bàn huyện đến hết năm 2011 trên các mặt sau:

Theo số lượng tiêu chí: Có 1 xã đạt 02 tiêu chí (Bình Sơn), 2 xã đạt 03 tiêu chí (gồm: An Nông, Thọ Ngọc), 3 xã đạt 4 tiêu chí (gồm: Tiến Nông, Xuân Lộc, Thọ Tiến), 3 xã đạt 5 tiêu chí (gồm: Khuyến Nông, Minh Châu, Xuân Thịnh), 13 xã đạt 6 tiêu chí (gồm: Đồng Thắng, Đồng Lợi, Tân Ninh, Nông Trường, Dân Lực, Dân Quyền, Xuân Thọ, Thọ Cường, Thọ Tân, Thọ Sơn, Thọ Bình, Hợp Thắng, Triệu Thành), 9 xã đạt 7 tiêu chí (gồm: Đồng Tiến, Dân Lý, Vân Sơn, Thọ Phú, Thọ Thế, Thọ Dân, Hợp Thành, Hợp Lý, Hợp Tiến), 2 xã đạt 8 tiêu chí (gồm: Thái Hòa, Minh Sơn), 1 xã đạt 9 tiêu chí (Thọ Vực). Riêng xã điểm Minh Dân sau thời gian hơn 1 năm thực hiện, đến nay xã Minh Dân đã đạt 11/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch, Điện, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Môi trường, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, An ninh chính trị xã hội, các tiêu chí còn lại đang được hoàn thiện. Tổng giá trị đầu tư từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2011 đạt 12,89 tỷ đồng (Trong đó quy hoạch: 330 triệu, giao thông nội đồng 3,3 tỷ đồng, kiên cố hóa kênh mương 3,6 tỷ đồng, nghĩa trang: 300 triệu đồng, bãi xử lý rác thải: 60 triệu đồng, hồ chứa nước: 470 triệu đồng, xây dựng nhà công sở: 2 tỷ, xây dựng Nhà văn hóa xã: 2,2 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu: Giai đoạn 2012-2015, hoàn thành phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới(NTM) cho 35 xã (đạt 100% số xã trong huyện) trước ngày 30/6/2012; đến hết năm 2013 hoàn thành xây dựng NTM tại xã điểm Minh Dân; đến hết năm 2015 có thêm 12 xã hoàn thành xây dựng NTM. Giai đoạn 2015-2020 phấn đấu xây dựng thêm 14 xã hoàn thành xây dựng NTM, đưa tổng số xã đạt NTM lên 27 xã đạt tỷ lệ 77% số xã trong toàn huyện. Giai đoạn 2020- 2030 phấn đấu có 100% số xã hoàn thành xây dựng NTM. Đạt được mục tiêu trên UBND huyện Triệu Sơn xác định: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2015, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Một là: Tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền: Tổ chức thường xuyên, liên tục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan quản lý nhà nước, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, với các nội dung phong phú, thiết thực để nâng cao nhận thức của người dân như việc đưa vào sinh hoạt thường kỳ và tổ chức thi tìm hiểu về nông thôn mới các tổ chức đoàn thể.

Hai là: Tập trung hoàn thiện phê duyệt quy hoạch trong quý II và Đề án xây dựng nông thôn mới trong Quý IV: Tập trung hoàn thiện Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã đảm bảo chất lượng và có tính khả thi để được phê duyệt trước ngày 30/6/2012. Tập trung chỉ đạo đổi điền, dồn thửa gắn với đầu tư mới hoặc cải tạo lại hệ thống giao thông, thủy lợi và tích tụ tập trung ruộng đất, trong đó có đất công ích, đất do dân hiến tặng vv... để phát triển hàng hóa quy mô lớn, phát triển dịch vụ, thương mại, trang trại, chuyển đổi mục đích và đấu giá quyền sử dụng đất nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Ba là: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn: HĐND, UBND các cấp xây dựng cơ chế, hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt các xã tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp, chủ trang trại đầu tư phát triển kinh tế; tích tụ ruộng đất để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, quy mô lớn. Thực hiện tốt công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu qủa nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Bốn là: Tập trung xây dựng thôn, làng kiểu mẫu để hình thành hạt nhân trong xây dựng nông thôn mới: Xây dựng nông thôn mới là ''cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện cả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cả sản xuất, đời sống, nếp sống, phong tục tập quán'', cuộc vận động này chủ yếu diễn ra ở thôn, làng do cộng đồng dân cư quyết định, gắn với thực hiện phong trào thi đua do tỉnh phát động"Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu".

Năm là: Về công tác chỉ đạo, điều hành chương trình: Ban chỉ đạo huyện phân công cán bộ hướng dẫn, kiểm tra tại các đơn vị được phân công phụ trách, nắm chắc tình hình để tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Huyện đã ban hành cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn; cơ chế quản lý, điều hành cung ứng giống và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm khuyến khích các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, bằng sự nỗ lực phấn đâu không ngừng hơn nữa, bằng các giải pháp thực hiện thiết thực, cán bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn sẽ phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn trong xây dựng NTM.

 

 


                                                                                 Trần Sỹ Bình

                                                                UBND huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa


 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  TOÀN HUYỆN ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012-2015(21/04/2012 9:13 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  166 người đã bình chọn
  °
  1415 người đang online