TRIỆU SƠN – THANH HÓA ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng ngày 16 - 01 - 2013
100%

Năm 2012, huyện Triệu Sơn đã xây dựng và tổ chức thực hiện được nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác đem lại hiệu quả rõ rệt. Một số mô hình được hình thành và ra đời nhằm tăng thu nhập cho người lao động như: Mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" trồng Mía 70ha trên đất lúa tại xã Vân Sơn; mô hình trồng Măng tây 3ha tại xã Tiến Nông và Minh Dân; mô hình trồng Ớt xuất khẩu tại các xã Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Thịnh; mô hình trồng khoai tây chế biến 16ha tại 2 xã Thọ Phú và Thọ Vực; mô hình cơ giới hóa đồng bộ tại xã Minh Dân, Thọ Bình...các mô hình sản xuất trên đang được đúc kết kinh nghiệm để nhân ra diện rộng tạo đà cho việc xây dựng nông thôn mới(NTM). Đến cuối năm 2012, xã Minh Dân cơ bản hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là xã nông thôn mới.

Năm 2012, huyện Triệu Sơn đã xây dựng và tổ chức thực hiện được nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác đem lại hiệu quả rõ rệt. Một số mô hình được hình thành và ra đời nhằm tăng thu nhập cho người lao động như: Mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" trồng Mía 70ha trên đất lúa tại xã Vân Sơn; mô hình trồng Măng tây 3ha tại xã Tiến Nông và Minh Dân; mô hình trồng Ớt xuất khẩu tại các xã Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Thịnh; mô hình trồng khoai tây chế biến 16ha tại 2 xã Thọ Phú và Thọ Vực; mô hình cơ giới hóa đồng bộ tại xã Minh Dân, Thọ Bình...các mô hình sản xuất trên đang được đúc kết kinh nghiệm để nhân ra diện rộng tạo đà cho việc xây dựng nông thôn mới(NTM). Đến cuối năm 2012, xã Minh Dân cơ bản hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là xã nông thôn mới.
       Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang có chuyển biến tích cực rõ nét hơn: Đã phê duyệt xong quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 34 xã; rà soát, ra Quyết định công nhận các tiêu chí đã đạt được cho 35 xã; phê duyệt xong Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015 đối với 8 xã điểm do huyện chọn đồng thời tiến hành thẩm định để phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của 26 xã còn lại trên địa bàn huyện xong trong năm 2012. Trong năm đã tổ chức tập huấn 9 lớp về công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới với 2.500 học viên là cán bộ xã, thôn và 2 lớp tập huấn các chuyên đề về xây dựng NTM với 310 học viên là Ban chỉ đạo huyện, cán bộ chủ chốt xã và Bí thư chi bộ thôn tiêu biểu. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới là: 33,4 tỷ đồng, trong đó từ nguồn ngân sách tỉnh là 8,29 tỷ đồng, ngân sách xã là 20,228 tỷ đồng, các chương trình lồng ghép là: 2,048 tỷ đồng, nguồn dân đóng góp là 3,8 tỷ đồng.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu: Giai đoạn 2012-2015, đến hết năm 2015 có thêm 8 xã hoàn thành xây dựng NTM. Giai đoạn 2015-2020 phấn đấu xây dựng thêm 18 xã hoàn thành xây dựng NTM, đưa tổng số xã đạt NTM lên 27 xã đạt tỷ lệ 77% số xã trong toàn huyện. Giai đoạn 2020- 2030 phấn đấu có 100% số xã hoàn thành xây dựng NTM. Đạt được mục tiêu trên, huyện Triệu Sơn xác định: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2015, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:
     Tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ: các ngành, các xã, thị trấn phải xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân cụ thể đối với từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu các cơ quan, bộ phận phải chịu trách nhiệm về chất lượng công tác chuyên môn của cơ quan, bộ phận và sai phạm của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.
      Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc được giao; kiện toàn, nâng cao năng lực bộ phận làm nhiệm vụ tổng hợp, xử lý thông tin; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành.
      Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc; từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng giữa các phòng, ban, bộ phận; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp; thường xuyên giữ mối liên hệ để tranh thủ tốt nhất sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
       Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; các ngành, các xã, thị trấn cần xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, bộ phận và cán bộ, công chức; khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, tiêu cực, gây khó khăn, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.

       Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.                                                                                                                         

<

Tin mới nhất

TRIỆU SƠN – THANH HÓA ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI(16/01/2013 9:13 SA)

Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 -2016.(20/06/2011 9:13 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
166 người đã bình chọn
°
1445 người đang online