Triệu Sơn- Thanh Hóa: Đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN.

Đăng ngày 14 - 01 - 2013
100%

Năm 2012, các ngành, các cấp trong tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trước bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp và có nhiều khó khăn, thương mại sụt giảm, tăng trưởng toàn cầu đạt thấp so với dự báo đầu năm. Ở trong nước, Chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát dẫn đến cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi xuất tín dụng tăng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn. Trong huyện, thiên tai, dịch bệnh còn xảy ra ở một số nơi, tác động xấu đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

            Tình hình khó khăn nêu trên đặt ra thách thức rất lớn cho việc chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra. Song, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành; các ngành, các cấp trong huyện đã có nhiều cố gắng triển khai nhiều giải pháp phù hợp và đạt được kết quả tích cực: Có 13/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đó là: Tổng sản lượng lương thực 132.700 tấn, đạt 102%; Giá trị sản lượng CN-TTCN 597 tỷ đồng, đạt 108,5%; Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 930 tỷ đồng, đạt 103,3%; Thu ngân sách trên địa bàn 78,8 tỷ đồng, đạt 144%; Giá trị xuất khẩu 12.416.882 USD, đạt 258%; Khai trương xây dựng đơn vị văn hóa 11 đơn vị, đạt 110%. Các chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch là: GDP bình quân đầu người 900 USD; Tổng dư nợ tín dụng 800 tỷ VND; Kiên cố hóa GTNT 200 Km; 8 trường đạt chuẩn quốc gia; Giảm 3,72% tỷ lệ hộ nghèo; Giải quyết việc làm cho 2.200 người; Tỷ lệ phát triển dân số 0,70%. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11,2%.       

    Tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có của huyện nhà, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và các thành phần kinh tế; UBND huyện xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013:

   Một là: Tiếp tục kêu gọi đầu tư tạo nguồn lực cho xây dựng cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị;

   Hai là: Đẩy nhanh tiến độ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng mô hình mới trong nông nghiệp, nông thôn.

   Ba là: Tăng cường kỷ cương gắn với nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành của chính quyền từ huyện cơ sở;

   Bốn là: Đẩy nhanh chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề trong nông nghiệp, nông thôn.

   Mục tiêu chủ yếu của năm 2013 : Tốc độ tăng trưởng GDP:12% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người/ năm: 960 USD trở lên;Tổng sản lượng lương thực: 130.000 tấn trở lên; Giá trị CN - TTCN: 650 tỷ VND;     Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:   1.100 tỷ VND; Kiên cố hóa GTNT:200 Km;   Tăng thu ngân sách trên địa bàn:10% trở lên;          Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu    :12 triệu USD;                    Khai trương xây dựng đơn vị văn hóa:10 đơn vị;Trường đạt chuẩn Quốc gia          : 8 trường;Xã chuẩn Quốc gia y tế theo tiêu chí mới:5 xã; Giảm tỷ lệ hộ nghèo:3% trở lên;Tỷ lệ phát triển dân số:0,7%; Giải quyết việc làm cho:2500 người;Mỗi xã kêu gọi đầu tư ít nhất 01 dự án hoặc nhân cấy được 01 nghề mới; Tỷ lệ số hộ được dùng nước hợp vệ sinh đạt 80% trở lên.

        Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, năm 2013 các ngành, các cấp cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây;

          1. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, không chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; phân công lại công tác theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với năng lực sở trường của cán bộ, công chức; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cả về phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn và năng lực công tác, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          Trước mắt, Văn phòng UBND huyện, phối hợp cùng các phòng chuyên môn     triển khai xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí làm việc ở các phòng, ban, đơn vị, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt cán bộ, bảo đảm khoa học, minh bạch và hiệu quả; tiến hành lựa chọn thí điểm một số phòng, ban, vị trí công việc để xây dựng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của đơn vị mình và tiếp tục hoàn thiện các vị trí còn lại vào các năm sau.

          2. Trong chỉ đạo, điều hành, cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của đơn vị, địa phương; thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho phù hợp.

          3. Tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc, quy định rõ nguyên tắc làm việc, quan hệ phối hợp , quy trình, trách nhiệm, thời gian giải quyết từng công việc cụ thể phù hợp với Quy chế làm việc của UBND huyện và yêu cầu cải cách hành chính, nhằm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

          4. Tiếp tục giảm hội họp, giảm văn bản hành chính, tăng cường các hoạt động  xúc tiến thu hút các nguồn vốn đầu tư, vốn của các tổ chức phi chính phủ; tăng cường đi cơ sở kiểm tra thực tế để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; thường xuyên sâu sát, lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp để bổ sung, điều chỉnh các biện pháp chỉ đạo, điều hành và cơ chế hỗ trợ cho phù hợp.

          5. Tiếp tực thực hiện tốt các quy định về phân công, phân cấp, gắn với tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

          6. Tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ: các ngành, các xã, thị trấn phải xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân cụ thể đối với từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu các cơ quan, bộ phận phải chịu trách nhiệm về chất lượng công tác chuyên môn của cơ quan, bộ phận và sai phạm của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

          7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc được giao; kiện toàn, nâng cao năng lực bộ phận làm nhiệm vụ tổng hợp, xử lý thông tin; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành.

          8. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc; từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng giữa các phòng, ban, bộ phận; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp; thường xuyên giữ mối liên hệ để tranh thủ tốt nhất sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

          9. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; các ngành, các xã, thị trấn cần xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, bộ phận và cán bộ, công chức; khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, tiêu cực, gây khó khăn, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.

          10. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, gải pháp của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 Phát huy kết quả đạt đ­ược của năm 2012 bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu n­ước, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của quê hương, vận động nhân dân toàn huyện vư­ơn lên khắc phục mọi khó khăn thách thức, Huyện Triệu Sơn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra cho năm 2013  

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

Thông báo danh sách phỏng vấn, thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và phỏng vấn xét tuyển viên...(14/03/2023 11:32 SA)

Huyện Triệu Sơn: Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (27/11/2013 9:16 SA)

Huyện Triệu Sơn: Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (27/11/2013 9:13 SA)

TRIỆU SƠN – THANH HÓA ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI(16/01/2013 9:13 SA)

Triệu Sơn- Thanh Hóa: Đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN. (14/01/2013 9:16 SA)

Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.(06/07/2011 9:17 SA)

Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.(06/07/2011 9:16 SA)

Triệu Sơn - Thanh Hóa: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.(06/07/2011 9:13 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
178 người đã bình chọn
°
603 người đang online